Top sellers

New products

Obchodní podmínky 

Pokud byla Vaše objednávka úspěšně odeslána, obratem Vám přijde e-mail s celkovou rekapitulací. Jestliže neobdržíte toto potvrzení do 24 hodin, prosíme, kontaktujte nás.


***

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.afro-shop.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s nákupním i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. 

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. 

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. 

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. 

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny. 

6. Vyplněním formuláře pro závaznou objednávku v rámci internetového obchodu www.afro-shop.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.  

Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat na adresu kupujícího. Tato povinnost se však nevztahuje na objednávku, ze které je zřejmé či pravděpodobné, že kupující zboží odebere a platbu neprovede.

2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně (email) požádá.

4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Upozornění: Pokud si zvolíte možnost expedovat objednávku poštou, úložní doba balíčku na dané poště je pouze 10 dní! Poté se nám balíček vrátí. Pokud si balík nevyzvednete, při Vaší další objednávce budeme požadovat platbu předem na náš bankovní účet.

3. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou (email).

GDPR - Zpracování osobních údajů

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
• jméno a příjmení,
• poštovní adresa,
• fakturační adresa,
• emailová adresa,
• telefonický kontakt,
• IP adresa,
• Cookies.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:
Zpracování objednávky pro prodej a zasílání obchodních nabídek Správce.

Doba zpracování osobních údajů je:
Po dobu trvání smlouvy a následně ještě 3 roky od jejího ukončení.

3. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.


*Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

• osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

• důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,

• Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,

• Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,

• Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s nařízením.

***

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.afro-shop.cz,

provozovaném Afro-shop.cz s.r.o. - IČ: 17758157, DiČ:  CZ17758157, který byl vydán KS v Brně.  

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).